Menu Zamknij

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 24HOST JACEK JEDLECKI, 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 191/3 zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą adresu e-mail IODO@24HOST.PL bądź za pomocą numeru telefonu 664 185 588.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja umowy pomiędzy Państwem
  a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne.
 4. Dane podawane przez Państwa w celu korzystania z usług są używane w procesie ich uruchamiania i świadczenia. Obejmuje to przede wszystkim takie działania, jak:
 • techniczne uruchomienie usług,
 • fakturowanie,
 • przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.,
 • informowanie o terminach wygasania usług i możliwości ich przedłużania,
 • informowanie o planowanych pracach technicznych,
 • informowanie o istotnych zmianach konfiguracyjnych,
 • informowanie o zmianach regulaminów,
 • realizację obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania użytkowników,
 • wyjaśnienia w zakresie rozliczeń,
 • bezpośredni kontakt handlowy – jeśli użytkownik o niego poprosi.
 1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające Państwa dane w imieniu Administratora w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 6. Mają Państwo prawo żądać  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych,  ich  sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody uniemożliwi dalszą realizację umowy.
 8. Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Jednocześnie zapewniamy, że:

 • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
 • nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom!
 • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.